61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Aktualności

12 05.14
 

Notatka ze spotkania Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego

Notatka ze spotkania Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego w s. nr 207 UMP przy Pl. Kolegiackim 17 w dniu 12 maja 2014 r.

Temat spotkania: Możliwości i plany zagospodarowania obszaru „Wolnych Torów".

W spotkaniu udział wzięli p. Ryszard Grobelny, prezydent m. Poznania, p. Tomasz Kayser, zastępca prezydenta m. Poznania oraz członkowie i współpracownicy zespołu wg. załączonej listy obecności. Spotkanie prowadził p. Wojciech Kruk, prezydent WIPH oraz przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego.

Zasadniczym punktem programu była prezentacja p. Andrzeja Nowaka, architekta miasta Poznania i dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, dotycząca możliwości i uwarunkowań zagospodarowania obszaru „Wolne Tory" – trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego konkursu na opracowanie projektu zagospodarowania 80 ha terenu w obrębie „Wolnych Torów", należącego aktualnie do PKP i ZNTK. Wstępnie szacuje się potencjał zabudowy na 1,8 mln m2 powierzchni użytkowej. Pełne zagospodarowanie tego obszaru może zająć nawet 40 lat.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali kolejno:

 1. p. Wojciech Kruk:
  • w kontekście dyskusji o WT wskazał na problem zagospodarowania obszaru między ulicami Dolna Wilda i Józefa Bema, zwłaszcza terenu stadionu im. Szyca oraz targowiska
  • drugim obok WT istotnym obszarem wartym szczególnego zainteresowania jest teren dawnego K.S. Olimpia na Golęcinie i Sołaczu; warto rozważyć wykorzystanie w tym celu partnerstwa publiczno–prywatnego dla przygotowania kompleksowej koncepcji zagospodarowania tego terenu , z silnym naciskiem na ochronę terenów zielonych oraz infrastrukturę rekreacyjną i sportową, oraz opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie tej koncepcji, w którym zarezerwuje się tereny pod określone inwestycje sprzyjające racjonalnemu rozwojowi miasta na tym obszarze. Plan taki powinien być konsekwentnie i cierpliwe realizowany.
 2. p. Michał Parysek, Wielkopolska Izba Budownictwa:
  • zaprezentował jeden z wcześniejszych projektów zagospodarowania WT opracowany w latach 2007 – 2008,
  • Miasto powinno pilnie przystąpić do przygotowania i uchwalenia m.p.z.p. dla WT, aby obszar ten zabezpieczyć przed przypadkowymi, niepożądanymi inwestycjami.
 3. p. Ryszard Grobelny:
  • tempo zagospodarowywania WT jest związane z zagospodarowaniem reszty „tańszych" terenów inwestycyjnych w mieście, takich jak np. Andersia, Marcelin, dawny dworzec PKS, itp.
  • teren WT przed zaoferowaniem go inwestorom wymaga zbudowania układu komunikacyjnego (tramwaj, drogi) oraz uzbrojenia technicznego (zwłaszcza kanalizacji), co byłoby opłacalne w przypadku wielkich inwestycji. Na razie nie ujawnili się inwestorzy chętni na ewentualne zagospodarowanie dużych fragmentów terenu WT.
  • można przewidywać, że zagospodarowanie WT odbywać się będzie stopniowo, poczynając od okolic Mostu Dworcowego w stronę ul. Hetmańskiej
 4. p. Michał Parysek:
  • uchwalenie m.p.z.p. w celu zablokowania ewentualnych przypadkowych inwestycji jest konieczne, niezależnie od przebiegu i wyniku konkursu; oparcie się tylko na decyzjach o warunkach zabudowy pociąga za sobą zbytnie uzależnienie od woli ewentualnego inwestora wnioskującego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdyby m.p.z.p. dla WT nie było.
 5. p. Andrzej Łyko, Wielkopolski Klub Kapitału:
  • bardzo istotna jest kwestia zaplanowania bezpośredniego bezkolizyjnego połączenia komunikacyjnego obszaru WT z Łazarzem (pomiędzy Mostem Dworcowym a ul. Hetmańską) w formie mostu lub tunelu – w powiązaniu z planowaną ulicą Dolna Głogowska.
 6. p. Andrzej Nowak:
  • laureaci konkursu na koncepcję zagospodarowania WT będą zobowiązani do wykonania makiety koncepcji w celu jej publicznej prezentacji.
 7. p. Ryszard Grobelny:
  • zaletą struktury obszaru WT jest mała liczba właścicieli gruntów – ZNTK i PKP,
  • istnieje natomiast ryzyko, że z uwagi na zadłużenie i niestabilną sytuację finansową ZNTK, wierzyciele spółki mogą przejąć część jej gruntów; z kolei PKP jako spółka państwowa jest uzależniona politycznie i w sytuacji kryzysu finansów publicznych nieruchomości spółki mogą zostać sprzedane w celu ratowania budżetu państwa;
  • oba te ryzyka mogą skutkować skomplikowaniem struktury własnościowej WT i trudnościami w ich racjonalnym zagospodarowaniu – tym ważniejsze jest zatem opracowanie i uchwalenie m.p.z.p.
 8. p. Wojciech Kruk:
  • również uważa, że uchwalenie m.p.z.p. zabezpieczy teren WT przed niebezpieczeństwem wynikającym z ewentualnych zmian w strukturze własnościowej gruntów.
 9. p. Ryszard Grobelny, p. Michał Parysek:
  • po rozstrzygnięciu konkursu na projekt zagospodarowania WT istnieje możliwość etapowego opracowywania i uchwalania m.p.z.p.
 10. p. Wojciech Kruk na zakończenie zaproponował, aby tematem następnego spotkania Zespołu był plan zagospodarowania obiektów byłego K.S. Olimpia na Sołaczu i Golęcinie oraz na tym tle przedyskutowanie propozycji przeniesienia na obiekty Olimpii K.S. AZS, który w zamian oddałby miastu zajmowane dotychczas tereny i obiekty przy Arenie.

Na tym spotkanie zakończono.

Notatkę sporządził:
Jarosław Maciej Dohnal,
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
UMP

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy