61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Statut SGWW

STATUT
Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego posiadający formę prawną związku stowarzyszeń, zwany w dalszej części „Sejmikiem", stanowi niezależną i apolityczną reprezentację organizacji z Województwa Wielkopolskiego działających na rzecz gospodarki, zrzeszających i reprezentujących interesy przedsiębiorców, zwanych dalej „organizacjami gospodarczymi''. Sejmik działa na podstawie statutu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z póź. zmianami).

§2

Celem Sejmiku jest wyłonienie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z regionu Wielkopolski wobec: samorządu terytorialnego, administracji rządowej, parlamentarzystów oraz innych partnerów.

§3

 1. Sejmik ma charakter otwarty, co oznacza, iż mogą do niego przystąpić inne niż założycielskie organizacje gospodarcze, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego statutu.
 2. Sejmik opiera swą działalność na pracy społecznej członków stowarzyszonych organizacji. Do prowadzenia spraw administracyjnych może zatrudniać pracowników.
 3. Siedzibą Sejmiku jest miasto Poznań.
 4. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sejmik może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§4

Sejmik może uchwałą Zebrania Delegatów tworzyć na obszarze Województwa Wielkopolskiego oddziały terenowe, bez odrębnej osobowości prawnej.

§5

Funkcjonowanie Sejmiku nie narusza zasad autonomii organizacyjnej i programowej organizacji wchodzących w skład Sejmiku.

ROZDZIAŁ2
ZADANIA SEJMIKU

§6

Zasadniczym zadaniem Sejmiku jest wypracowywanie wspólnego stanowiska organizacji i środowisk gospodarczych we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną działalnością i jej rozwojem na obszarze właściwości terytorialnej Sejmiku.

§7

Kierunki działań Sejmiku:

 1. wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi,
 2. dążenie do uzyskania wpływu reprezentowanego środowiska na samorządy terytorialne, Parlamentarzystów i Rząd w zakresie spraw związanych z gospodarką,
 3. wspomaganie i kreowanie współpracy międzyregionalnej i zagranicznej,
 4. preferowanie mediacyjno-koncyliacyjnego sposobu rozwiązywania pojawiających się sporów, sprzeczności i konfliktów interesów reprezentowanych organizacji i ich członków,
 5. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii o stanie gospodarki,
 6. kształtowanie zasad etyki oraz społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych,
 7. delegowanie, na wniosek Rządu, Parlamentu i poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, swych przedstawicieli do ich organów doradczych,
 8. propagowanie i prowadzenie działań o charakterze: oświatowym, naukowym, naukowo-technicznym, w tym działań o charakterze proekologicznym w zakresie spraw związanych z rozwojem regionu, w tym działań o zasięgu międzyregionalnym i międzynarodowym.

§8

Statutowe zadania Sejmiku realizowane będą w szczególności poprzez:

 1. zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących regionalnego rozwoju gospodarczego,
 2. opiniowanie słuszność i celowości lokalizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla Wielkopolski,
 3. wspieranie współdziałania firm polskich i zagranicznych,
 4. występowanie do organów państwowych i samorządowych z inicjatywami i postulatami, które służyć będą realizacji wyżej wskazanych celów,
 5. wyrażanie opinii członków Sejmiku o programach gospodarczych, projektach aktów normatywnych oraz udział w ich przygotowaniu.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkiem Sejmiku może zostać każda organizacja z regionu Wielkopolski działająca w sferze gospodarki i reprezentująca interesy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

§10

Członkowie Sejmiku mają status członka:

 • zwyczajnego,
 • członka z głosem doradczym.

§11

Prawa członka zwyczajnego organizacja uzyskuje po:

 • złożeniu deklaracji członkowskiej,
 • pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Sejmiku,
 • dokonaniu wpłaty składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zebranie Delegatów Sejmiku.

§12

Prawa członka z głosem doradczym uzyskuje organizacja po:

 • złożeniu deklaracji członkowskiej
 • pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Sejmiku.

§ 13

Członkowie zwyczajni Sejmiku, w osobach swoich przedstawicieli mają prawo:

 1. do uczestniczenia w pracach Sejmiku,
 2. do uczestniczenia w Zebraniu Delegatów Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z głosem merytorycznym,
 3. czynne i bierne prawo wyboru do władz Sejmiku,
 4. do wnioskowania we wszystkich sprawach związanych ze statutową działalnością Sejmiku,
 5. delegowania wybranych, dwóch stałych przedstawicieli do Rady Sejmiku.
 6. warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień jest opłacenie wszystkich składek członkowskich.

§14

Członkowie Sejmiku z głosem doradczym, w osobach przedstawicieli mają prawo:

 1. do uczestniczenia w pracach Sejmiku
 2. do uczestniczenia w Zebraniu Delegatów Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z głosem doradczym.

§15

Do obowiązków wszystkich członków Sejmiku należy:

 1. popieranie i czynne realizowanie celów Sejmiku,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu,
 3. dbanie o należyty wizerunek Sejmiku.

§16

Członkostwo w Sejmiku nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach, o ile ich założenia i działalność nie są sprzeczne ze statutem Sejmiku.

§17

Skreślenie z listy członków zwyczajnych Sejmiku i członków z głosem doradczym następuje poprzez:

 

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Sejmiku,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  • za działalność sprzeczną ze Statutem
  • za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej, w przypadku członka zwyczajnego przez trzy okresy składkowe.

 

Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zebrania Delegatów. Decyzja w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY WYŁANIANIA WŁADZ

§ 18

Statut przewiduje następującą strukturę organów Sejmiku:

 1. Zebranie Delegatów
 2. Zarząd
 3. Rada
 4. Komisja Rewizyjna

§19

Kadencja organów Sejmiku trwa 4 lata.
W przypadku rezygnacji członka organu Sejmiku z działalności w organizacji macierzystej automatycznie wygasa jego mandat w organie Sejmiku.

§20

Zebranie Delegatów

 1. Zebranie Delegatów tworzą wybrani przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich Sejmiku. Każda organizacja wybiera dwóch delegatów.
 2. Każdej organizacji będącej członkiem zwyczajnym Sejmiku przysługuje jeden głos.
 3. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne – sprawozdawcze Zebranie Delegatów zwołuje Prezydent Sejmiku raz w roku.
  Zebranie Nadzwyczajne zwoływane jest w konkretnej sprawie, z inicjatywy zarządu, komisji rewizyjnej albo na umotywowany wniosek 60 % organizacji stowarzyszonych w Sejmiku.
 4. Zebrania Delegatów zwołuje i prowadzi Prezydent Sejmiku. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się delegatów listami poleconymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Doręczenia mogą być dokonywane także w formie elektronicznej.
 5. Do zadań Zebrania Delegatów należy:
  • wypracowywanie koncepcji działania Sejmiku,
  • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • podejmowanie decyzji w sprawie powołania oddziałów terytorialnych Sejmiku,
  • wybór ze swego grona członków Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  • udzielanie absolutorium Zarządowi Sejmiku,
  • powoływanie Biura Sejmiku,
  • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu;
  • podejmowanie uchwały o rozwiązanie Sejmiku.

§21

Zarząd

 1. Zarząd w liczbie 3 do 7 osób wybierany jest przez Zebranie Delegatów spośród jej członków zwyczajnych przy zachowaniu zasady, iż jeden członek jest reprezentowany w Zarządzie tylko przez jednego przedstawiciela. Prezydent może pełnić swoje funkcje maksymalnie przez dwie kadencje.
 2. Zebranie Delegatów wybiera Prezydenta i zarząd. Przy ukonstytuowaniu się zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezydentów wskazanych przez Prezydenta.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezydent lub upoważniony vice-Prezydent.
 4. Sejmik na zewnątrz reprezentuje jego Prezydent lub upoważniony vice-Prezydent.
 5. Zarząd jest organem wykonawczym Sejmiku, jego zadaniem jest realizowanie wytyczonych kierunków działań Sejmiku.
 6. Zarząd może udzielać innym osobom pełnomocnictwa do działania w imieniu Sejmiku w zakresie ustalonym w treści pełnomocnictwa.
 7. Wprowadza się możliwość dokooptowania do składu zarządu nie więcej niż 1/3 członków do czasu zwołania Zebrania Delegatów
 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania zarządu zastaną określone w Regulaminie Pracy Zarządu zatwierdzonym uchwałą Zebrania Delegatów.

§22

Rada

 1. W skład Rady Sejmiku wchodzą po 2 osoby wybrane przez organizację będącą zwyczajnym członkiem Sejmiku.
 2. Każdej osobie wchodzącej w skład Rady przysługuje 1 głos.
 3. Posiedzenia Rady Sejmiku zwołuje i prowadzi Prezydent Sejmiku lub upoważniony vice-Prezydent.
 4. Posiedzenia Rady Sejmiku zwołuje się w miarę potrzeby. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się przedstawicieli co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania w formie elektronicznej lub w formie doręczeń pocztowych.
 5. Rada jest organem opiniodawczym. Do kompetencji Rady Sejmiku należy:
  • wytyczanie kierunków działań Sejmiku,
  • opiniowanie decyzji finansowych przekraczających środki własne Sejmiku,
  • przewodniczenie przez członka Rady powoływanym komisjom doraźnym.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady zastaną określone w Regulaminie Pracy Rady zatwierdzonym uchwałą Zebrania Delegatów.

§23

Komisje problemowe i zadaniowe

 1. Dla realizowania zadań Sejmiku powoływane będą komisje problemowe i zadaniowe.
 2. Komisji przewodniczy członek zarządu Sejmiku, a w skład komisji wchodzą osoby posiadające merytoryczną wiedzę dotyczącą danego problemu delegowane przez organizacje członkowskie Sejmiku.

§24

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania wewnętrznej kontroli działalności Sejmiku.
 2. Komisja składa się z 2 do 3 członków, wybieranych spośród kandydatów przedstawionych za Zebraniu Kandydatów. Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę (ów) i sekretarza. Członkowie Komisji nie mogą być członkami innych władz Sejmiku.
  Wprowadza się możliwość dokooptowania do składu komisji rewizyjnej nie więcej niż 1/3 członków do czasu zwołania Zebrania Delegatów.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola Rady Sejmiku i Zarządu pod względem zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami organów Sejmiku,
  • przedstawianie na Zebraniu Delegatów Sejmiku uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
  • przedkładanie na Zebraniu Delegatów Sejmiku sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie albo odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Sejmiku.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Sejmiku.
 5. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Rady Sejmiku i Zarządu co najmniej raz w roku i przedstawić opinię na Zebraniu Delegatów .
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej zastaną określone w Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym uchwałą Zebrania Delegatów.

§25

 1. Uchwały organów statutowych Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Uchwały zapadają przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, posiedzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu, określonym w zawiadomieniu, po 30 minutowej przerwie, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§26

Odwołanie osoby z funkcji pełnionej w organach Sejmiku następuje wskutek:

 • rezygnacji osobistej
 • odwołania przez organizację macierzystą
 • przegłosowania przez Zebranie Delegatów odpowiedniego wniosku złożonego przez którąkolwiek z organizacji członka zwyczajnego.

§27

Organizacja, której przedstawiciel utracił status członka organu Sejmiku może przedstawić innego swojego przedstawiciela do organów Sejmiku.

§28

Reprezentanci organizacji skreślonej z listy członków wchodzących w skład organów Sejmiku tracą swój mandat z momentem jej wykreślenia.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§29

Majątek Sejmiku powstaje poprzez:

 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki, zapisy,
 3. dochody z działalności gospodarczej,
 4. dotacje i subwencje celowe.

§30

Sejmik prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31

Wszelkie decyzje organów Sejmiku Gospodarczego rodzące skutki finansowe mogą być podejmowane po uzyskaniu pewności źródeł ich finansowania.

§32

 1. Do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości środków własnych Sejmiku upoważniony jest członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, wskazany uchwałą Zarządu.
 2. Wszelkie decyzje finansowe przekraczające wysokość środków własnych wymagają zaopiniowania przez Radę Sejmiku i Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ 6
BIURO SEJMIKU

§33

Dla zapewnienia sprawnej obsługi działania Sejmiku uchwałą Zebrania Delegatów powoływane jest Biuro Sejmiku. Pracami Biura kieruje Dyrektor wybierany przez Zarząd.

§34

Zarząd podejmuje wszelkie decyzje związane ze strukturą i funkcjonowaniem Biura.

§35

Biuro prowadzi pełną obsługę administracyjną Sejmiku i jego organów instytucjonalnych, na którą składają się:

 • lista członków
 • dokumentacja sejmikowa
 • protokoły z posiedzeń, plany pracy organów - pełna korespondencja przychodząca i wysyłana.

§36

Koszty funkcjonowania Biura pokrywane są przez członków zwyczajnych według ustalonych przez Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ 7
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SEJMIKU

§37

 1. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik.
 2. Zmiany w statucie dokonywane są w drodze uchwały zwyczajnych na Zebraniu Delegatów większością 2/3 głosów.

§38

Zebranie Delegatów może większością 3/4 głosów przedstawicieli członków zwyczajnych podjąć uchwałę o rozwiązaniu Sejmiku.

§ 39

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Sejmiku.

§40

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Sejmiku Gospodarczego Wielkopolskiego, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z póz. zmianami).


Aktualizacja: 21.06.2021

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy