61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Główne cele i działania

MISJA:

Wyłanianie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z regionu Wielkopolski wobec; samorządu terytorialnego, administracji rządowej, parlamentarzystów oraz innych partnerów.

PROWADZONE DZIAŁANIA:

 1. Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.
 2. Dążenie do uzyskania wpływu reprezentowania środowiska na samorządy terytorialne, parlamentarzystów i Rząd w zakresie spraw związanych z gospodarką.
 3. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii o stanie gospodarki.
 4. Delegowanie, na wniosek Rządu, Parlamentu i poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, swych przedstawicieli do ich organów doradczych.
 5. Propagowanie i prowadzenie działań o charakterze oświatowym, naukowym, naukowo - technicznym, w tym działań o charakterze proekologicznym w zakresie spraw związanych z rozwojem regionu, w tym działań o zasięgu międzynarodowym i międzyregionalnym.

ZAKRES DZIAŁAŃ

Ochrona praw:

 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Nauka, kultura, ekologia:

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy