61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Aktualności

10 08.21
 

Podsumowanie działalności 2020

 

W dniu 21 czerwca 2021 r. w siedzibie Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego.

 

Zebranie otworzył Prezydent SGWW, Pan Tomasz Działyński. 

 

Prezydent przedstawił zebranym porządek obrad:

1) Otwarcie obrad;

2) Wybór Komisji Statutowo-Wnioskowej oraz Mandatowo-Skrutacyjnej;

3) Stwierdzenie prawidłowości zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie i zatwierdzenie bilansu oraz sprawozdania finansowego SGWW za rok 2020;

5) Udzielenie absolutorium Zarządowi i Prezydentowi SGWW za rok 2020 i kończącą się kadencję;

6) Wybory: Prezydenta oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7) Zmiany statutu w zakresie ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz o możliwości dokonywania doręczeń drogą elektroniczną;

8) Dyskusja, wolne głosy i wnioski;

9) Zakończenie obrad.

 

Podczas głosowania Prezydentem Sejmiku został wybrany Wojciech Kruk. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Sejmiku, Pan Tomasz Działyński pogratulował mu wyboru i udzielił głosu jako nowo wybranemu Prezydentowi.

Wojciech Kruk podziękował zebranym za okazane zaufanie oraz zaprosił wybranych członków Zarządu na spotkanie konstytuujące Zarząd bezpośrednio po zakończeniu Zebrania Delegatów.

 

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy